وام دانشجویی
1402/9/5 یکشنبه شروع ثبت درخواست وام دانشجویی
مراحل دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه برای دانشجویانی که تاکنون از وام استفاده نکرده اند:
1-مراجعه به یکی از دفترخانه های ثبت اسناد رسمی بهمراه ضامن جهت تنظیم سند تعهدنامه دانشجویی (ضامن می بایست کارمند یا بازنشسته باشد)
 ۲- ارائه مدارک تهیه شده(سند تعهد محضری) به امور دانشجویی دانشگاه
 ۳- ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس refah.swf.ir
۴- بررسی اعمال مبلغ وام در سیستم جامع گلستان توسط دانشجو برای درخواست وام ترم های بعدی فقط درخواست وام از طریق سایت فوق کفایت میکند. نحوه پیگیری دریافت وام از صندوق رفاه برای دانشجویانی که قبلاً از وام استفاده کرده اند: ثبت درخواست وام از طریق پورتال دانشجویی صندوق رفاه به آدرس refah.swf.ir
1398/7/18 پنجشنبه
نحوه دریافت وام دانشجویی از صندوق رفاه و بانک انصار

فرم وام دانشجویی

فرم تعهددر صورت داشتن سوال به ساختمان دولت  اتاق 201   خانم عباسی  یا شماره 19-52730516  مراجعه نمائید .  
1
نسخه قابل چاپ