آموزش
1402/8/24 چهارشنبه
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان
ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان در سیستم گلستان

.

دانشجویان می توانند با مراجعه به سامانه گلستان به آدرس reg.pnu.ac.ir تا تاریخ 1402/09/09 در قسمت استاد---ارزشیابی--- ارزشیابی اساتید، نسبت به ارزشیابی اساتید مطابق راهنمای ذیل اقدام فرمایید.
با عنایت به اهمیت نتایج این نظرسنجی ها در برنامه ریزی هر چه بهتر آموزشی دانشگاه ، شایسته است دانشجویان با رعایت جانب صحت و صداقت، در این ارزیابی شرکت کنند.

 
امتیاز دهی
 
 

نسخه قابل چاپ
بيشتر